Yardım almak için tıklayın
Sanal Asistan
Günaydın, ben MEPAŞ Sanal Asistanınız. Size nasıl yardımcı olabilirim?
03:36
Sanal Asistan ile Neler Yapabilirim?
 • Site içi işlemlere otomatik yönlendirmeler yapılabilir.
  Örn: "Fatura ödemek istiyorum."
 • Sık sorulan sorular hakkında bilgi alınabilir.
  Örn: "Güvence bedeli nedir?"
 • İşlem noktaları öğrenilebilir.
  Örn: "Bana en yakın ödeme noktası nerede?"

Gerekli İzinler
 • Konum: Size en yakın işlem noktalarını görmek isterseniz tarayıcınızın konum erişimine izin vermelisiniz.
 • Açılır Pencere: İstediğiniz işlem ile ilgili pencerenin otomatik olarak açılması için sitemizden gelen açılır pencerelere izin vermelisiniz.
Müşteri Memnuniyeti Anketi

Sitemizden aldığınız hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevabınız gönderiliyor...

2860 Sayılı EPDK Kurul Kararı

15 Kasım 2010 tarihli ve 27760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L   K A R A R I

 

 

Karar No: 2860                                                                                    

Karar Tarihi: 03/11/2010

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  03/11/2010 tarihli toplantısında; 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki “Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın kabul edilmesine, karar verilmiştir.

 

GÜVENCE BEDELLERİ İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Güvence Bedeli

Madde 1- Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep edebilir.

 

Bu usul ve esasların 6 ncı maddesinde sayılanlar hariç, 1/1/2011 tarihi itibarıyla yapılacak yeni aboneliklerde tüm müşteriler güvence bedeli kapsamına dahildir.

 

Güvence Bedelinin Hesaplanması

Madde 2- Şirket ile sözleşme imzalayan müşterinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

 

Müşterinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, müşterinin tabi olduğu tarife sınıfına göre;

-Tek terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde bağlantı gücü,

-Çift terimli tarife sınıfına tabi müşterilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç)

dikkate alınarak belirlenir.

 

Hesaplamalarda;

            a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü müşterilerde transformatörlerin toplam gücüdür.

            b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü müşterilerde cos φ=1 kabul edilir.

            c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar aynen dikkate alınır.

d) Bağlantı gücü, 5 (beş) kW’ın (dahil) altında olamaz.

 

1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olacak ve yapılacak yeni abonelikler için uygulanacak kW başına güvence birim bedelleri aşağıdadır.

 

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi ve Ticarethane

38,3

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

13,6

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

18,1

 

1/1/2011 tarihinden itibaren yapılan perakende satış sözleşmelerinde mesken abone grubu dışındaki müşterilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk bağlantıda kW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri ilgili müşterinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar bildirimi takip eden otuz gün içerisinde müşteriden tahsil edilir.

 

Güvence Bedelinin Verilme Şekli

Madde 3- Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir. Ancak, mesken abone grubundaki müşteriler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. 

 

Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Bununla birlikte, müşterinin talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilebilir.

 

Mesken abonesi dışındaki müşterilerden, güvence bedelini daha önce nakit olarak vermiş olanların, talep etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubuyla değiştirilir. Değiştirme işlemi, nakit güvence bedelinin güncelleştirilen karşılığı tutarında teminat mektubu verilmesi şartıyla, güncelleştirilen nakit güvence bedelinin taksitler halinde kullanılan elektrik enerjisi faturalarından en fazla 6 (altı) ay içerisinde mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

 

Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin abone gruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketçe güvence bedelleri yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Müşteriler, hesaplanan yeni güvence bedeli ile mevcut teminat mektubu arasındaki fark kadar teminat mektubunu, bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verirler.

 

Güç Değişikliğinde Fark Güvence Bedelinin Verilmesi

Madde 4- Müşterinin ek güç talebinin olması durumunda, bu usul ve esasların 2 nci ve 3 üncü maddeleri dikkate alınarak ek gücü karşılığında fark güvence bedeli alınır.

 

Müşterinin sözleşme gücü veya bağlantı gücünde artış olduğunun şirket tarafından tespit edilmesi halinde; artan güç için, ait olduğu abone grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde şirkete verilir.

 

Çift terimli tarifeye tabi müşterinin sözleşme gücünü düşürmesi durumunda fark güvence bedeli iadesi yapılmayacağı gibi, sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü ilk değerine yükseltmesi halinde de bu değişiklikten dolayı fark güvence bedeli talep edilmez.

 

Fark güvence bedeli; perakende satış sözleşmesinin imzalanması sırasında güvence bedelini nakit veren müşteriler tarafından nakit olarak, teminat mektubu veren müşteriler tarafından teminat mektubu olarak verilir.

 

Güvence Bedelinin İadesi

Madde 5- Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

a) Şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya sayacın değiştirildiği tarihteki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan en son aya kadar oluşan TÜFE oranı üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.

b) Güvence bedeli süresiz banka kati teminat mektubu olarak alınmış ise, bu teminat mektubu sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya sayaç değişim tarihindeki müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra müşteriye iade edilir.

 

Güvence Bedeli Alınmayan Müşteriler

Madde 6-

a)      Ön ödemeli sayaç tesis eden müşterilerden,

  b) 12/04/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethaneler ile genel aydınlatma yerlerine (il, ilçe, belde ve köylerdeki cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerler) ilişkin aboneliklerden,

  c) Bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi tarafından hizmet götürülemeyen elektrik üretim santralleri ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin indirici şalt sahalarında tek noktadan ölçüm yapılan farklı tüketici gruplarının bulunduğu (mesken, resmi daire, aydınlatma vb.) ve iç ihtiyaç tüketimi olarak kabul edilen tüketim noktaları aboneliklerinden,

güvence bedeli alınmaz.

 

Sözleşmeleri Güvence Bedeli Alınmadan Yapılmış Müşteriler

Madde 7- 2011 yılından önceki mevzuat gereği güvence bedeli alınmadan sözleşmesi yapılmış olup, bu usul ve esaslara göre güvence bedeli alınacaklar kapsamına dahil edilenlere ilişkin güvence bedeli uygulaması 1/1/2011 tarihi itibarıyla ilk defa abonelik yapılacak yeni müşterileri kapsar.

 

Güvence Birim Bedellerinin Artırılması

Madde 8- 2 nci maddede belirtilen güvence bedelleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak artırılır ve her yıl Ocak ayı itibariyle Kurul onayıyla yürürlüğe girer.


Eki indirmek için tıklayınız.

4.6.2013
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.